Fundacja elManto

ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja ELMANTO”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Pana Marcina Remisiewicza, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Romana Tokarczyka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, w dniu 06.03.2020 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Fundacja może tworzyć biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 3. Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

 1. Za podstawowy cel Fundacji obiera się rozpowszechnianie kultu osoby Matki Bożej i wszelkich form nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, a także krzewienie wartości katolickich oraz działalność na rzecz promowania i obrony cywilizacji chrześcijańskiej.
 2. Szczegółowe cele i zasady działania Fundacji są następujące:
  • Rozpowszechnianie kultu osoby Matki Bożej
   • rozpowszechnianie kultu osoby Matki Bożej, aby była bardziej znana i kochana,
   • rozpowszechnianie Nabożeństwa do Matki Bożej wg. Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, św. Ludwika Maria Grignion de Montfort,
   • rozpowszechnianie Nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi (Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca),
   • rozpowszechnianie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi,
   • rozpowszechnianie Apostolatu Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe,
   • rozpowszechnianie Apostolatu Różańca świętego,
   • rozpowszechnianie wszelkich form nabożeństw do Matki Bożej,
   • rozpowszechnianie Cudownego Medalika podarowanego przez Matkę Bożą św. Katarzynie Labouré,
   • rozpowszechnianie szkaplerza karmelitańskiego,
   • rozpowszechnianie treści objawień Maryjnych,
   • rozpowszechnianie Nabożeństwa do Matki Bożej wg. Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, św. Ludwika Maria Grignion de Montfort wśród kleryków, diakonów i duchownych Kościoła katolickiego,
   • rozpowszechnianie Apostolatu Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe wśród kleryków, diakonów i duchownych Kościoła katolickiego,
  • Działania edukacyjne, w szczególności poprzez krzewienie wartości katolickich
   • rozpowszechnianie nauki Kościoła katolickiego, w tym nauki społecznej Kościoła katolickiego,
   • rozpowszechnianie treści promujących wartości katolickie,
   • rozpowszechnianie informacji o życiu i nauczaniach mistyków oraz świętych Kościoła katolickiego,
   • rozpowszechnianie działań i stylu życia według nauki Pisma Świętego, zgodnej z nauką Kościoła katolickiego,
   • rozpowszechnianie sakramentów świętych, obrzędów i tradycji Kościoła katolickiego,
   • rozpowszechnianie modlitwy za kleryków, diakonów oraz duchowieństwo Kościoła katolickiego,
   • rozpowszechnianie wartości małżeństwa, rodziny i życia ludzkiego,
   • wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego,
   • rozpowszechnianie dziedzictwa Kościoła katolickiego,
   • edukacja w zakresie apologetyki biblijnej, teologii duchowości, liturgiki i egzegezy biblijnej,
   • edukacja w zakresie rozróżniania błędnych nauk od prawdziwych i zdrowej nauki katolickiej,
   • edukacja w zakresie zagrożeń duchowych,
  • Działania operacyjne, w szczególności wspieranie inicjatyw społecznych oraz pomocy indywidualnej
   • samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego,
   • pomoc katolikom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem,
   • prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej, związanej z kultem religijnym w wymiarze indywidualnym i masowym, w Polsce i za granicą,
   • nauczanie, nawracanie i pozyskiwanie wyznawców innych religii, związków wyznaniowych, wspólnot i zborów lub osób niewierzących do Kościoła katolickiego,
   • wspieranie parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką lub szczególne przywiązanie do dziedzictwa sakralnego i tradycji Kościoła katolickiego,
   • pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom katolickim w ich rozwoju i sprawowaniu kultu religijnego, oraz związanej z tym działalności ewangelizacyjnej, formacyjnej i misyjnej,
   • rozpowszechnianie i organizację wolontariatu, działalności charytatywnej oraz pomocy społecznej,
   • organizację i wspieranie mediów oraz kampanii informacyjnych, zbieżnych z celami Fundacji,
   • organizację i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowo-wychowawczej, zbieżnej z celami Fundacji,
   • propagowanie działalności Fundacji w kraju i za granicą.

§6

Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności poprzez:

 1. wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, plakatów, ulotek, folderów, kalendarzy, kart pocztowych oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów, oraz inną działalność wydawniczą, w zakresie objętym celami Fundacji,
 2. tworzenie i prowadzenie serwisów, stron, portali, aplikacji i platform internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, związanych z działalnością Fundacji,
 3. organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie pokazów filmowych i audiowizualnych oraz audycji muzyczno-słownych,
 4. organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie wykładów, odczytów, warsztatów, kursów, spotkań, sympozjów, szkoleń, sesji naukowych oraz innych właściwych imprez publicznych,
 5. organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie festynów, kiermaszów, jarmarków, widowisk, festiwali, pikników i aukcji,
 6. organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie koncertów, przedstawień artystycznych, w tym teatralnych, wystaw i spotkań,
 7. organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i prowadzenie bibliotek, czytelni, księgarni i galerii,
 8. organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie spotkań informacyjnych, konferencji katolickich, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów wypoczynkowych,
 9. organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, dyskusji, konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
 10. organizowanie lub współorganizowanie, oraz finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studenckich dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
 11. organizowanie lub współorganizowanie, przygotowywanie i wyposażanie miejsc modlitwy oraz innych miejsc kultu religijnego,
 12. działalność edukacyjną, kulturalną i badawczą,
 13. popularyzowanie katolickich środowisk twórczych oraz wyników ich pracy,
 14. wspieranie (także finansowo) kościołów, wspólnot, organizacji i służb katolickich oraz osób indywidualnych, które propagują wartości zgodne z celami Fundacji lub prowadzą działalność zbieżną z celami Fundacji,
 15. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami,
 16. współpracę i kooperację z innymi organizacjami, podmiotami, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami prowadzącymi działalność nawiązującą do celów i obszarów działania Fundacji w kraju i za granicą,
 17. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych oraz innymi sposobami,
 18. prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej,
 19. przekazywanie środków na rzecz osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób potrzebujących,
 20. przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 21. upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania,
 22. tłumaczenie materiałów związanych z realizacją celów Fundacji,
 23. wykonywanie zadań z dziedzin powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty, o ile mieszczą się w zakresie celów Fundacji,
 24. nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, służących rozwojowi działalności statutowej Fundacji.

§7

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§8

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.
 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.
 3. Fundacja dąży do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

 1. Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie (wg klasyfikacji PKD):

   

  1. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18),
  2. działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
  3. produkcji monet (PKD 32.11.Z),
  4. produkcji wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
  5. produkcji sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
  6. produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 32.99.Z),
  7. naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
  8. handlu hurtowego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
  9. handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
  10. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  11. organizowania pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (PKD 49.39.Z),
  12. transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z),
  13. działalności wydawniczej (PKD 58),
  14. wydawania książek (PKD 58.11.Z),
  15. wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
  16. wydawania gazet (PKD 58.13.Z),
  17. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  18. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
  19. działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
  20. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
  21. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
  22. działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
  23. działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
  24. działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
  25. działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
  26. nadawania programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
  27. nadawania programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
  28. działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej (PKD 62),
  29. działalności usługowej w zakresie informacji (PKD 63),
  30. przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności (PKD 63.11.Z),
  31. działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  32. działalności agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
  33. pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 63.99.Z),
  34. kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  35. działalności prawniczej (PKD 69.10.Z),
  36. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
  37. reklamy, badania rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  38. działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  39. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
  40. pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
  41. pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
  42. pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
  43. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  44. pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (PKD 74),
  45. działalności w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
  46. działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),
  47. działalności związanej z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
  48. wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
  49. działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
  50. pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 79.90.C),
  51. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  52. organizowania pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.5),
  53. organizowania pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
  54. organizowania pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
  55. nauki języków obcych (PKD 85.59.A),
  56. organizowania pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B),
  57. działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),
  58. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
  59. pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKD 88),
  60. działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
  61. działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
  62. artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKD 90.03.Z),
  63. działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
  64. działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0),
  65. działalności muzeów (91.02.Z),
  66. działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
  67. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z),
  68. działalności organizacji religijnych (PKD 94.91.Z),
  69. naprawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
  70. pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 96.09.Z).
 3. Przeważającą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest (wg klasyfikacji PKD): pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
 4. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. jednostki organizacyjne Fundacji podlegają bezpośrednio Zarządowi,
  2. kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Zarząd.
 5. Zakres działania jednostek organizacyjnych, zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi, a także zasady uczestnictwa w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, określa Zarząd lub regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd.
 6. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego może ona prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 7. Od dnia powołania Zarządu decyzję w przedmiocie podjęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej może podejmować w drodze uchwały Zarząd.

§11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. działalności gospodarczej,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. darów rzeczowych,
 4. sponsoringu,
 5. odsetek bankowych,
 6. wynajmu majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. innych wpływów, w tym z funduszy europejskich,
 8. dotacji i subwencji oraz grantów, ze środków publicznych oraz z innych źródeł,
 9. pożyczek i kredytów,
 10. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 11. dochodów z majątku Fundacji.

§12

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
 2. W przypadku zaakceptowania przez Zarząd powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy Fundacji

§13

Organem Fundacji jest Zarząd.

§14

 1. Zarząd składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Fundatora na 5-letnią kadencję, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. Pierwszym i jedynym członkiem Zarządu powołanym na pierwszą kadencję jest Fundator. Członka lub Członków Zarządu następnych kadencji powołuje Fundator.
 3. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego członek Zarządu pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Fundator wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w każdym czasie.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa także z chwilą śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz w innych stosunkach prawnych na podstawie zawartych umów prawa cywilnego.
 8. Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu ustala Fundator.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych osób lub organów Fundacji, jeżeli takie zostaną powołane,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem w sprawach zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  8. realizacja celów statutowych Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w formie pisemnej lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§16

 1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3 000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

Zmiany statutu

§17

 1. Zmian w statucie Fundacji może dokonać wyłącznie Zarząd w formie jednomyślnej uchwały.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Fundatora, pod rygorem nieważności. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku śmierci Fundatora, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub połączenia z inną fundacją.
 3. Zmiany statutu mogą dotyczyć w szczególności celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.
 4. Zgłoszenia zmian w statucie do sądu rejestrowego dokonuje Zarząd.
 5. W przypadku złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego wpisania do tego Rejestru informacji o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego Fundacja dokona zmiany statutu w celu dostosowania go do treści przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Połączenie z inną fundacją

§18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§19

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej ważności wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
  1. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
  2. w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b), a także w razie zakończenia roku obrotowego stratą bilansową lub podatkową, Zarząd może podjąć uchwałę o kontynuowaniu działalności Fundacji w następnym roku obrotowym, najpóźniej w terminie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 5. Dotychczasowi członkowie Zarządu mogą być ustanowieni Likwidatorami Fundacji.
 6. W przypadku gdy Zarząd nie podejmie lub nie jest w stanie podjąć uchwał, o których mowa w ust. 3 lub 4, decyzje w tym zakresie podejmuje Fundator.

§21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Likwidatorów Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§22

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.